കാണുന്നു ഞാന്‍

This is my first attempt at writing Malayalam poetry.

കാണുന്നു ഞാന്‍

കാണുന്നു ഞാന്‍ ഓരോ പൂവിതളിലും
നിന്‍ നറുപുഞ്ചിരി
പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു നിന്‍ കളമൊഴി
ഈ കിളിനാദത്തിലും.

ഇളംകാറ്റത്തുലയുമീ മരച്ചില്ലകളിലൂടെ
കളിയാടിടുന്നെന്മുന്‍പില്‍
നിന്‍ സുന്ദരനൃത്തവിലാസം.

ഈ വിശാലനീലാകാശത്തിങ്കല്‍
മുകില്‍മാലകള്‍ ചാര്‍ത്തുന്നതു
നിന്‍ മുഖത്തിന്‍ ഭാവവൈവിധ്യമോ!
രാവിന്നിരുള്‍ പട്ടില്‍ തിളങ്ങുന്ന
താരങ്ങള്‍ തന്‍ പ്രകാശം നിന്‍
മിഴികളിന്‍ കെടാവെളിച്ചമോ!

ഈ പുഴയോരം കടന്നുവന്നെന്നുടെ
ക്ഷീണിതമാമൊരീ ഗാത്രത്തെ തഴുകിടും
നീറുന്നോരീ മനസ്സില്‍ കുളിരേകിടും
സുരഭിലമാം പൂങ്കാറ്റു നിന്‍
തരളമാം കൈകള്‍ തന്‍ മൃദുസ്പര്‍ശനമോ.

കാണുന്നു ഞാന്‍ പ്രിയതമേ നിന്‍മുഖം, എന്‍
മിഴികള്‍ പരതുന്നതെവിടെയാണെങ്കിലും.
പ്രകൃതിതന്നോരോ ചെറുചലനത്തിലും നിന്നെ
തൊട്ടറിയുന്നു ഞാന്‍ നീയിന്നരികിലില്ലെങ്കിലും.

(Edited by: Moulik K B)

8 thoughts on “കാണുന്നു ഞാന്‍

    1. Well, what do I say? I don’t know, really! Just dawned on me, like all inspirations for poetry do. 🙂

  1. May I say there is good poetry in it…poetry that deserves polishing. Recite it loudly to yourself and remove the few false notes…Till you can sing it without violatig your aesthetic discipline. Do it with this one a twenty times even as you keep chasing new flames.

    For example: If you change the third and fourth lines to “kelkunnu nhan nin kalamozhi oro kilinadathilum” will it not be easier on the ears.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s